КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА НАБАВКУ И ТРАНСПОРТ 125 ТОНА УГЉА

ЈУ Основна школа „Соколац“
Соколац

Број: 01-443/17
Датум: 04.07.2017.године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Подаци о уговорном органу
Уговорни орган: ЈУ Основна школа „Соколац“
Адреса: ул. Омладинска бр.2, 71350 Соколац
ИДБ/ЈИБ: 4401595330008
Телефон: 057/448-573
Факс: 057/447-365

 

1.2. Контакт
Телефон: 057/448-573
Факс: 057/447-365
e-mail: os183@skolers.org

 

1.3. Попис привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу нтереса
Код уговорног органа не постоје привредни субјекти који се, у планираном поступку јавне набавке, могу појавити као учесници, а који су у ситуацијама из члана 52. став (4) и (5) Закона о јавним набавкама.

 

1.4. Редни број набавке
Број конкурентског захтјева :01-443/17 ,од 04.07.2017. године.
Предметна набавка је одобрена Одлуком Школског одбора о покретању поступка јавних набавки, број:01-431/17 од 28.06.2017. године.

 

1.5. Подаци о поступку јавне набавке
Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев;
Врста уговора о јавној набавци: Робе;
Оквирни споразум: Није предвиђено закључивање оквирног споразума;
Период на који се закључује уговор: Од дана закључивања уговора до коначне испоруке робе;

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ

2.1. Опис предмета набавке
Предмет набавке је набавка мрког угља за огрев (са услугом превоза) за потребе ЈУ Основне школе „Соколац“ за грејну сезону 2017/18.

 

2.2. Подјела на лотове
Није предвиђена подјела предметне набавке на лотове.

2.3. Количина предмета набавке
Предмет набавке је 125 тона угља коцка – Бановићи.

2.4. Техничке спецификације
Угаљ коцка – Бановићи.

2.5. Мјесто испоруке роба
Мјесто испоруке роба: франко истоварно мјесто наручиоца (купца). Испоруке су сукцесивне према исказаним потребама и налогу наручиоца (купца).

2.6. Рок за испоруку робе
Рок за испоруку робе је 5 дана од дана добијања захтјева од наручиоца. У случају кашњења у испоруци робе, до којег је дошло кривицом одабраног понуђача, исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у БиХ, у износу од 1% наручене робе, за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне не може прећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе. Одабрани понуђач је дужан платити уговорену казну у року од 7 дана од дана пријема захтјева за плаћање од уговорног органа.

Уговорни орган неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под вишом силом се подразумијева случај када испуњење обавезе постане немогуће због ванредних вањских догађаја на које изабрани понуђач није могао утицати нити их је могао предвидјети.

3. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ

3.1. Лична способност – у смислу члана 45. Закона о јавним набавкама

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да:
а) није у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела организованог криминала, корупцију, превару или прање новца у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којиј је регистрован.
б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
в) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован.
г) је испунио обавезе у вези плаћања директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којиј је регистрован.

У сврху доказивања услова из тачки а) , б) , в) и г) понуђач је дужан доставити попуњену и овјерену, код надлежног органа, изјаву која је саставни дио тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде.
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити овјерену изјаву.

Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то:

а) увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изрећена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца;
б) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана, да није предмет поступка ликвидације, односно, да није у поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;
в) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско-инвалидско осигурање и здравствено осигурање.
г) увјерење надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.

Докази, које је дужан доставити изабрани понуђач, морају садржавати потврду да је у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у року од 5 дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. Ако изабрани понуђач не достави у остављеном року документацију којом се доказује испуњавање постављених услова, уговор ће се додијелити сљедећем понуђачу са ранг листе, а уговорни орган ће о томе обавијестити Агенцију за јавне набавке ради покретања прекршајног поступка против понуђача.
Напомена : Понуђач може уз изјаву, тј. уз своју понуду одмах доставити и тражене доказе. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде изабран.
Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије и не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде.

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.

Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у посљедње три године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида ( нпр. доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка штете (правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган) или других сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта (докази у складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).

3.2. Способност обављања професионалне дјелатности – чл. 46 Закона

Да би учествовао у конкретном поступку јавне набавке, понуђач мора задовољавати сљедећи услов способности обављања професионалне дјелатности, и то:

а) да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке;
Понуђач је дужан доставити сљедећи доказ:
а) Рјешење о упису у судски регистар са свим прилозима и измјенама или Извод из судског регистра.
Наведени доказ способности обављања професионалне дјелатности из ове тачке конкурентског захтјева се доставља као оригинал или овјерена копија оригинала, с тим да датум издавања оригинала не може бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде, тј. од датума који је уговорни орган одредио у конкурентском захтјеву као дан за пријем понуда.

3.3. У случају да понуде достављају групе понуђача:
Документи који су наведени под тачком 3.1. и 3.2. ове тендерске документације, морају се посебно доставити / припремити за сваког члана групе понуђача.

4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ

4.1. Садржај понуде и начин припреме понуде
Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. При припреми понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из КЗ/тендерске документације. Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.

Понуда мора садржавати :
1. Попуњен Образац за достављање понуде – Прилог 1.;
2. Попуњен Образац за цијену понуде – Прилог 2.;
3. Потписану и овјерену Изјаву о испуњености услова из члана 45. Закона о јавним набавкама – Прилог 3.;
4. Рјешење о упису у судски регистар или Извод из судског регистра- оригинал или овјерена копија;
5. Потписану и овјерену писмену Изјаву понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама – Прилог 4.;
6. Споразум за групу понуђача (уколико понуду доставља група понуђача) ;
7. Овлашћење за заступање и учешће на јавном отварању понуда;
8. Парафиран Нацрт уговора – Прилог 5. ;
9. Попуњен образац за повјерљиве информације – Прилог 6.;
10. Попуњен и овјерен образац изјаве о прихватању општих и посебних услова тендерске документације – Прилог 7.
11. Изјава понуђача да (не)подлијеже примјени преференцијалног третмана домаћег – Прилог 8.
12. Потврда пословне банке из које се види да је понуђач солвентан задња три мјесеца;
13. Биланс стања и биланс успјеха за пословну 2016.годину.
14. Уговор о пословно техничкој сарадњи за пословну 2016. годину са превозницима, уколико понуђач нема властити превоз којим ће вршити транспорт угља.

4.2. Начин достављања понуда
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.
Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног органа, у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено:

ЈУ ОСНОВНА ШКОЛА „СОКОЛАЦ“
ОМЛАДИНСКА БР. 2, СОКОЛАЦ
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ И ТРАНСПОРТ УГЉА
„НЕ ОТВАРАЈ“

На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће:
НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА / ГРУПЕ ПОНУЂАЧА
Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Под чврстим увезом подразумијева се понуда укоричене у књигу или понуда осигурана јамствеником. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде.
Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки сљедећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава претходни дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају оригинално нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.
Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је обезбијеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у обавјештењу о набавци и тендерској документацији.
Понуде се пишу неизбрисивом тинтом.
Копија понуде се не захтијева.

4.3. Достављање алтернативних понуда
Није допуштено достављање алтернативне понуде.

4.4. Образац за цијену понуде
Образац за цијену понуде – Прилог 2. – се припрема у складу са захтјевима из КЗ/тендерске документације и чини саставни дио КЗ/тендерске документације.
Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.
Понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не може бити 0.

4.5. Начин одређивања цијене понуде
Цијенa понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде.
Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде је непромјењива.
У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде (без ПДВ-а), понуђени попуст и на крају цијeна понуде са укљученим попустом( без ПДВ-а).
Уколико понуђач није ПДВ обвезник, не приказује ПДВ, у обрасцу за цијену понуде, на мјесту гдје се уписује припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00.
Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје вриједност уговора (цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ.

4.6. Валута понуде
Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).

4.7. Критеријум за додјелу уговора
Уговор се додјељује на основу критерјума економски најповољнија понуда у смислу ниже наведених критеријума:
– Цијена;
– Квалитет испорученог угља;
– Рок испоруке;
– Начин плаћања;
– Досадашња сарадња и искуства.

4.8. Језик и писмо понуде
Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.
Штампана литература, брошуре, каталози и сл., које доставља понуђач не морају бити преведени, али уговорни орган задржава право да накнадно, након отварања понуда, може захтијевати да се штампана литература, брошуре, каталози и сл. (или неки њихови дијелови) преведу (нпр. дијелови који се односе на оцјену техничких спецификација) и да се доставе у року од пет дана. Под званичним преводом се сматра превод овјерен од стране овлаштеног судског тумача за језик са којег је превод извршен.

4.9. Рок важења понуде
Рок важења понуде је 60 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда.
Уговорни орган задржава право да писаним путем тражи сагласност за продужење рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писану сагласност, сматра се да је одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка јавне набавке.

4.10. Измјена и/или допуна понуде и одустајање од понуде
Понуђач може до истека рока за достављање понуда доставити измјену и/или допуну понуде. Измјена и/или допуна понуде доставља се на исти начин као и основна понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени и/или допуни понуде.
Понуђач може до истека рока за достављање понуде писаном изјавом одустати од своје достављене понуде. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда , са обавезном назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају, неотворена понуда се враћа понуђачу.

5. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

5.1. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда
Понуде се достављају на адресу ЈУ Основне школе „Соколац“ у Сокоцу, до14.07.2017. године, до 9,00 часова.

Понуде запримљене након истека рока за достављање понуда се враћају неотворене понуђачима.

5.2. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда
Понуде се отварају јавно, у просторијама ЈУ Основне школе, дана 14.07.2017. године, у 10,00 часова.

5.3. Нацрт уговора – Прилог 5.
Саставни дио ове тендерске документације/КЗ је Нацрт уговора, у који су унијети сви елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити Нацрт
уговора у који су унијели податке из своје понуде, те парафирати све листове Нацрта уговора.

6. ОСТАЛИ ПОДАЦИ

6.1. Гаранција за озбиљност понуде и гаранција за уредно извршење уговора
Не траже се.

6.2. Рок за доношење одлуке о избору или поништавању
Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или поништавању у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана од дана истека важења понуде, односно, у продуженом периоду рока важења понуда у складу са чл. 60. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ.
Одлуке се достављају понуђачима у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана од дана доношења одлуке.

6.3. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу
Плаћање изабраном понуђачу ће се вршити жирално, путем Трезора РС, у року од 60 дана од дана запримања фактуре.
Авансно плаћање током трајања уговора није дозвољено.

6.4. Примјена преференцијалног третмана домаћег
Да, примјењује се, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“, број: 103/14), са изузетком земаља наведених у чл. 1. тачка ц) Одлуке.
У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за преференцијални фактор:
– 15% за уговоре који се додијељују у 2015. и 2016. години,
– 10% за уговоре који се додијељују у 2017. и 2018. години,
– 5% за уговоре који се додијељују у 2019. години.
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са сједиштем у БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ.
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег понуђачи достављају рјешење о упису у судски регистар или извод из судског регистра и попуњавају изјаву у Прилогу 8.

7. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

7.1. Трошкови припреме понуде и преузимање тендерске документације
Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.

Тендерска документација/КЗ се може преузети најкасније до 13.07.2017. године на сљедећи начин:
– у просторијама уговорног органа, код секретара Школе и
– путем e-поште, уз достављање захтјева за преузимање тендерске документације, на e-mail: os183@skolers.org.

7.2. Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења
Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу Канцеларије за разматрање жалби, измијенити тендерску документацију. О свим измјенама тендерске документације дужан је обавијестити све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели тендерску документацију.
У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде захтијевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.

У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писаним одговором ће обавијестити све потенцијалне понуђаче који су преузели тендерску документацију, с тим да у одговору о појашњењу неће наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење. Захтјев за појашњење се може тражити најкасније 10 дана прије истека рока за пријем понуда. Уговорни орган је дужан у року од 3 дана, а најкасније 5 дана прије истека рока за подношење понуда доставити писано појашњење свим потенцијалним понуђачима.

7.3. Повјерљивост документације привредних субјеката
Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви, дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти подаци сматрају повјерљивим.
Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су:

a) укупне и појединачне цијене исказане у понуди;
b) предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад од које зависи поређење са техничком спецификацијом и оцјена да је понуда у складу са захтјевима из техничке спецификације;
c) докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби чл. 45-51 Закона).

7.4. Неприродно ниска понуђена цијена
У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела тендерске документације („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и понуда, те затражи писано појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде.
По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни орган и о томе обавјестити понуђача у писаној форми.

У случају да понуђач одбије дати писано образложење или достави образложење из којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу по тој цијени, такву понуду може одбити.

7.5. Поука о правном лијеку
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.

За све што није предвиђено овим конкурентским захтјевом, примјењују се директно одредбе Закона о јавним набавкама БиХ и подзаконских аката.

 

Директор, Дивна Јанковић

Слично: